RODO

Podstawy przetwarzania RODO


Podstawy przetwarzania danych zwykłych:

Umowa
Obowiązek prawny
Prawnie uzasadnione cele
Władza publiczna/ interes publiczny
Ochrona żywotnych interesów
Zgoda

Podstawy przetwarzania danych szczególnych kategorii (wrażliwych)

Zabrania się przetwarzania danych osobowych, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, chyba że istnieje co najmniej jedna z podanych poniżej podstaw przetwarzania:

Obowiązki z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
Ochrona żywotnych interesów osoby
Działalność polityczno-światopoglądowa
Upublicznienie danych
Roszczenia i wymiar sprawiedliwości
Ważny interes publiczny
Profilaktyka zdrowotna, medycyna pracy, zabezpieczenie społeczne, leczenie
Interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego
Cele archiwalne w interesie publicznym lub cele naukowe, historyczne, statystyczne na podstawie prawa krajowego lub UE
Zgoda

Przetwarzanie w innym celu

Jeżeli przetwarzanie w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, nie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ani prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego stanowiących w demokratycznym społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny środek służący zagwarantowaniu celów, administrator – aby ustalić, czy przetwarzanie w innym celu jest zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane – bierze pod uwagę między innymi:

  • wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania;
  • kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem;
  • charakter danych osobowych, w szczególności czy przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych zgodnie podstawami przetwarzania danych szczególnych kategorii lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych zgodnie z podstawami przetwarzania wyroków skazujących;
  • ewentualne konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą;
  • istnienie odpowiednich zabezpieczeń, w tym ewentualnie szyfrowania lub pseudonimizacji.

Pozostałe podstawy przetwarzania

Wyroki skazujące – przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa jest dopuszczalne wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeśli jest to dozwolone prawem unijnym lub krajowym przewidującym odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Brak potrzeby identyfikacji – jeżeli cele, w których administrator przetwarza dane osobowe, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by zastosować się do RODO.