RODO

Obowiązki IOD


Obowiązki IOD (art. 37, 38 i 39 oraz motyw 97 RODO)

Inspektor Ochrony Danych jest stanowiskiem nowym, wprowadzonym dopiero przez przepisy RODO, nie ma zatem jeszcze żadnych wskazań, jak wykonywać te obowiązki, które wypływałyby z wcześniejszych doświadczeń. RODO szeroko zakreśla obowiązki IOD, który powinien elastycznie dostosowywać swoje szczegółowe obowiązki i metodykę pracy do okoliczności konkretnego przypadku. W takiej sytuacji dobrze jest postarać się o odpowiednie wsparcie osób, które mają doświadczenia w rozstrzyganiu kwestii z zakresu ochrony danych osobowych oraz zapewnić sobie odpowiednie narzędzia umożliwiające sprawne zarządzanie bezpieczeństwem danych.

  Poniżej przedstawiamy podstawowe obowiązki IOD w ujęciu RODO oraz nasze sugestie, co do tego w jaki sposób, wypełnić zalecenia RODO:

 • Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
  • Zdobywanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych,
  • Zapewnienie, że pracownicy administratora/procesora będą wiedzieli, do kogo zwrócić się po informację na temat ochrony danych osobowych,
  • Organizowanie „kampanii informacyjnych”, rozsyłanie pracownikom alertów, informacji na temat ochrony danych osobowych,
  • Zapewnienie uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dot. danych osobowych co do wszystkich decyzji podejmowanych w zakresie działalności administratora lub procesowa związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Monitorowanie zgodności z RODO, innymi przepisami UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych (art. 39.ust.1b RODO).
  • Bieżące monitorowanie rejestru czynności przetwarzania, odnotowywania w nim wszystkich zmian, stanu aktualnego;
  • Nawiązanie współpracy z osobami w każdym dziale czy nowym projekcie;
  • Zapoznanie się z pracą działów w zakładzie administratora/procesora, tak by można było wychwycić braki, luki, czynności nie zauważane na co dzień przez pracowników;
  • Uczulanie pracowników, przełożonych itp., że IOD powinien uczestniczyć w fazie projektowania każdej kolejnej, nowej czynności danego działu;
  • Zaplanowanie audytów zgodności przetwarzania danych (zarówno zapowiedzianych, jak i niezapowiedzianych) z przepisami dotyczącymi ochrony danych, także wewnętrznymi i terminowe ich przeprowadzanie;
  • Przygotowanie tzw. checklisty audytowej;
  • Codzienne zwracanie uwagi na przestrzeganie danych osobowych, także w obszarach „oczywistych” np. sprawdzanie czy prawidłowo ewidencjonuje się wydawanie kluczy, czy zgłaszani są goście itp.;
  • Rejestrowanie naruszeń, nawet drobnych;
  • wymaganie od służb informatycznych przeprowadzania odrębnych, okresowych audytów;
  • Wymaganie rzetelnego prowadzenia wszystkich ewidencji (pomieszczeń, sprzętu, wydawania kluczy, upoważnień itp.);
  • Okresowa inwentaryzacja podmiotów przetwarzających pod kątem stosowanie przez nie odpowiednich zabezpieczeń;
  • Analizowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań administratorowi albo podmiotowi przetwarzającemu;
  • Powiadamianie pracowników o stwierdzonych naruszeniach w celu szerzenia świadomości ochrony danych osobowych i ryzyka związanego z naruszeniami ochrony danych;
  • organizowanie okresowych szkoleń z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów, najczęściej zadawanych pytań.

 • Podejście oparte na analizie ryzyka związanego z operacjami przetwarzania (art. 39 ust. 2 RODO) wymaga od IOD:
  • wykonywania jego zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka, mając na uwadze charakter, kontekst i cele przetwarzania, co wymaga ustalenia priorytetów w pracy IOD i koncentrowania się na aspektach pociągających za sobą większe ryzyko w zakresie ochrony danych;
  • takie podejście powinno ułatwić IOD doradzenie administratorowi/procesorowi:
   • jaką metodologię należy zastosować przy ocenie skutków dla ochrony danych,
   • które obszary powinny zostać poddane wewnętrznemu lub zewnętrznemu audytowi,
   • jakie szkolenia przeprowadzić dla pracowników przetwarzających dane,
   • na które operacje przetwarzania przeznaczyć więcej zasobów i czasu.

 • Rola IOD w ocenie skutków dla ochrony danych:
  • administrator w fazie projektowania ma obowiązek konsultowania się z IOD przy dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych (należy alarmować administratora za każdym razem, gdy taka konsultacja się nie odbyła tj. gdy wprowadzono nowy proces przetwarzania bez konsultacji);
  • obowiązek IOD udzielania na żądanie zaleceń w zakresie oceny skutków dla ochrony danych. Zaleca się IOD konsultowanie następujących kwestii:
   • czy należy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych (gdy ryzyko naruszenia jest wysokie),
   • metodologii przeprowadzenia takiej oceny,
   • czy przeprowadzić ocenę skutków wewnętrznie, czy zlecić ją na zewnątrz,
   • zabezpieczeń,
   • prawidłowości oceny;
  • Jeśli administrator nie zgadza się z zaleceniami IOD powinno to być pisemnie uzasadnione.

 • Współpraca z organem nadzoru, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  • Ustalenie ram do współpracy z organem nadzoru; jeśli IOD pracuje z zespołem: wyznaczenie odpowiednich ról, ustalenie terminów odpowiedzi,
  • Dbanie o odpowiednie rejestrowanie wszystkich działań podejmowanych w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  • Odpowiednie wyeksponowanie wprowadzonych procedur i zasad;
  • Rejestrowanie dat i zakresów szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (również wewnętrznych) oraz osób, które w nich uczestniczyły;
  • Rejestrowanie wszelkich wniosków/próśb/żądań osób, których dane są przetwarzane i odnotowywanie, w jaki sposób zostały załatwione.

 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane, w celu realizacji ich uprawnień:
  • IOD niekoniecznie musi być odpowiedzialny za załatwianie spraw zgłaszanych przez osoby, których dane dotyczą, niemniej jednak to on często wskazywany jest jako osoba kontaktowa i pełnić powinien co najmniej rolę koordynatora postępowania w tych sprawach,
  • należy stworzyć odpowiednie procedury w celu realizowania obowiązków oraz zapoznać wszystkich pracowników z ich obowiązkami wynikającymi z w/w procedury, zwłaszcza terminami działania.

RODO