RODO

Obowiązki administratora danych


Obowiązki ogólne

  • Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
  • Zalecane jest wdrażanie Polityk ochrony danych, jeśli jest to uzasadnione.

Obowiązki szczegółowe

Privacy by design
Privacy by default
Rejestr czynności przetwarzania
Bezpieczeństwo danych
Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych
Rejestr naruszeń
Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
Privacy risk assessment, data protection impact assessment
Umowa powierzenia